Privacyverklaring

Privacyverklaring


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Centrum Management Wijchen (hierna te noemen CMW), gevestigd te 6602 DB Wijchen, Kasteellaan 27, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dit vastgelegd in deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 8 JUNI 2018.

Persoonsgegevens die worden verwerkt van ondernemers.

CMW kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van CMW of diensten levert aan CMW. Daarmee stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. CMW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw bedrijfsnaam
  • Je voor- en achternaam
  • Adresgegevens bedrijf
  • Jouw telefoonnummer, o.a. in Whatsapp(groepen)
  • Je (zakelijke) e-mailadres
  • Je zakelijke website

Persoonsgegevens die worden verwerkt van consumenten.

Maandelijks zal het CMW een nieuwsbrief versturen via Mailchimp met hierin nieuws en activiteiten uit het centrum van Wijchen. Hiervoor hebben we de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

  • Je voor- en achternaam (voor zover bekend)
  • Jouw e-mailadres

Consumenten kunnen ten alle tijden zichzelf uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Waarom CMW (jouw) gegevens nodig heeft.

Het CMW is een samenwerkingsverband van diverse partijen in het centrumgebied van Wijchen, met als doel het economisch functioneren van het centrum te versterken.

Derhalve verwerkt CMW jouw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan CMW jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van informatievoorziening, acquisitie, relatiebeheer en optimalisering van dienstverlening.

Hoe lang CMW jouw gegevens bewaart.

CMW bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen volgens de wet zeven jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden dit termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, verzameld door CMW, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van het doel van CMW. Per situatie zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Algemene- en/of persoonsgegevens met betrekking tot bezoeken van de website van CMW – Wijchen= / Wijchenis, worden niet verzameld. Laatstgenoemde website kan verwijzingen en/of advertenties, al of niet met gebruik van cookies, naar website van anderen bevatten. CMW is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die anderen.

Eveneens kunnen persoonsfoto’s staan op de website van CMW voor algemene opmaak van de (pagina’s) van de website, waarvan de naam/namen niet bekend zijn voor CMW doch waarvan je persoonlijk vindt dat deze niet op de website mogen staan, dan heeft u het recht deze foto te laten verwijderen door CMW op grond van de AVG.

Beveiligen

CMW neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De wachtwoorden zijn alleen bekend bij de centrummanager, werkgroep Communicatie en secretariaat. Het wachtwoord dat toegang geeft tot deze gegevens zal elk halfjaar gewijzigd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De juistheid van de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens, ligt bij de verstrekkende persoon. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cmw@wijchenis.nl. CMW zal uiterlijk binnen twee weken op je verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of indien je meer informatie wenst over de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met cmw@wijchenis.nl.

Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als CMW bovengenoemde niet naleeft.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CMW is als volgt te bereiken:

Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
de heer P.A. Philipsen
Telefoon: 024-7517647 of 06-28658226
e-mail: cmw@wijchenis.nl
KvK:55025358